S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY  INTERNETOVÉHO OBCHODU JS-SPORT.SK

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.JS-SPORT.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku spracovanú systémom obchodu.

Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu ktorú prevádzkuje, www.JS-Sport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Kontaktné/fakturačné údaje predávajúceho:

Henrieta Solčányová JS-SPORT so sídlom Šafárika 17, 92701 Šaľa

IČO: 50065211, zapísaná v Obchodnom registri  OÚ v Šali, číslo živn. registra.: 450-13232,

DIČ: 1047291421,  IČ DPH: SK1047291421,

Telefón: +421 907500652, Email: info@js-sport.sk.sk

 

II. PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené v platnej mene SR – EURO  vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

A) Na účet

(Tatra banka, a. s., odš. z. Raiffeisen bank č.ú. 80 1612 9147/1100)

Možnosť platby platobnou kartou prevádzkovateľom spoločnosti B-Payment.

B) Dobierka: + 0,60 € /kuriér SR/, + 0,80 /pošta SR/

C) Hotovosť

III. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar sa spracováva v priebehu 1-2 dní pričom kupujúci bude informovaný o priebehu vybavovania e-mailom alebo telefonicky.

Doba  expedície tovaru sa štandardne pohybuje v rozmedzí 2-14 dní v závislosti od našich skladových zásob, resp. od skladových zásob našich dodávateľov. Uvedená doba dodania tovaru sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade bude zákazník  informovaný e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty.

 

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje správnosť a nepoškodenosť tovaru.

Kupujúcemu odporúčame pri preberaní  v mieste odberu objednanú zásielku skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený obal a ak takúto skutočnosť zistí, mal by to oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať a spísať záznam  do prepravného dokladu o rozsahu poškodení, ktorý svojim podpisom potvrdí dopravca. Len na základe spomenutého záznamu môžu byť vady akceptované. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

V prípade, že tovar sa doručí na miesto odberu v dohodnutý termín a kupujúci neprevezme svoju zásielku, a požiada o opakované dodanie nad rámec 3 pokusov o doručenie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, budú mu účtované všetky vzniknuté škody za opakované dodanie. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonickým či iným vhodným kontaktom s predajcom.

V prípade, že kupujúci nevie osobne prebrať svoju zásielku a zabezpečí splnomocnenú osobu na prebratie zásielky, musí sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru /objednávkou/, alebo dokladom o zaplatení.

Pre doručovanie ťažšieho a rozmernejšieho tovaru si je potrebné zabezpečiť výpomoc + kuriér.

Dobručenie objednávok za nižšie uvedených podmienok platí pre celé územie SR. Objednávky s požiadavkou doručenia do zahraničia sú posudzované individuálne.

A)   Kuriérom, platí v SR

Balík  - do hmotnosti  10 kg   -    3,5    eur

Balík  - do hmotnosti  20 kg   -    4,5    eur

Balík  - do hmotnosti  30 kg   -    5,4    eur

Balík  - do hmotnosti  40 kg    -   6,3    eur

Balík  - do hmotnosti  50 kg    -   7,1    eur

nad 50 kg  podľa dohovoru na telefonickom kontakte uvedené v /kontakty/

dobierka: 0,60 €

B)   Slovenskou Poštou, / len ako listové zásielky do 1 kg /

do 1 kg  - 2,5 € /poštovné+balné/

dobierka 0,80 €

 

Ak  ste si zvolili prevzatie si tovaru osobne, treba sa vopred telefonicky dohodnúť na konkrétnom dni a hodine osobného odberu tovaru. V prípade, že si tovar neprevezmete do 7 dní od vytvorenia objednávky a nedáte vedieť písomne, alebo telefonicky o podržaní objednaného tovaru po uvedenú dobu, bude  Vaša objednávka stornovaná.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku (telefonicky, e-mailom) bez udania dôvodu, a to však iba deň vystavenia objednávky a v prípade, že objednané produkty ešte neboli vyfakturované.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:


- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

- zmenila sa cena dodávateľa produktu

- vystavená cena produktu bola chybná

 

V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa radia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom predaja/ prevzatím tovaru /. Uvedený údaj je na doklade o kúpe, t.j. faktúra, pokladničný blok, dodací list... Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením výrobku, nesprávnym používaním a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

 

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, ak kupujúci /zákazník / zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu treba čo najskôr oznámiť e-mailom ( info@js-sport.sk ) alebo telefonicky na uvedené kontakty na webovej stránke.

Pri  reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe  a reklamácia by mala obsahovať nasledovné údaje:

- meno zákazníka

- názov a typ tovaru ktorý reklamujete

- dátum nákupu, číslo faktúry

- dôvod reklamácie (popis vady, prípadne poškodenia)

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie odporúčame doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie batohov, vakov a odevov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku). Ak uvedené náležitosti nebudú v poriadku, kupujúceho vyzveme písomne o doloženie chýbajúcich bodov reklamácie a ak nedoloží potrebné písomnosti, alebo komponenty z požadovaných bodov, nebude možné reklamáciu uznať a dokončiť spor do úspešného konca a zaniká právo na vrátenie peňazí.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

Reklamačný protokol si stiahnete tu:


 

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001

fax č.: 037/7720 024

http://www.soi.sk

 

VII. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ( stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára uvedeného nižšie v týchto obchodných podmienkach. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.

Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu  v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Vrátenie tovaru:

Odporúčame dodať a odovzdať predajcovi:

* nepoškodený tovar,

* bez známok užívania alebo opotrebovania,

* pokiaľ možno v pôvodnom , nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného listu, návodu na používanie, faktúry a s vyplneným FOMULÁROM , a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty).

Predávajúci po obdržaní vráteného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu zaplatenú sumu za tovar, náklady na dopravu, (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561.  Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade výmeny tovaru /napr: odevy / za inú veľkosť môže zákazník max. do 7 dní od prevzatia si tovaru. Výmenu tovaru treba vopred telefonicky ohlásiť.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru, prípadne výmeny tovaru za inú veľkosť si zákazník hradí sám. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !!! Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky.

 

Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu:                           

 

Tovar na vrátenie nám zasielajte na adresu:

Henrieta Solčányová JS-SPORT

Šafárika 378/17,

927 01 Šaľa

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

VIII. 1   Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.js-sport.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len „ZoOOU“).

VIII. 2   Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom č. 122/2013 ZoOOU spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v elektronickom obchode www.js-sport.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo telefónu, elektronická adresa, bankové číslo účtu)

marketingu a to formou:      účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach elektronického obchodu www.js-sport.sk alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

VIII. 3   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na účely marketingu osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

VIII. 4  Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

VIII. 5  .   Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásiť sa.

VIII. 6 .   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

VIII. 7   Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

VIII. 8 .     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

VIII. 9   Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

VIII.10.   Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov

VIII.11.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

VIII.12.   Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

VIII..13.   Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov

- Geis Parcel SK s.r.o. Trňanská 6, 96 001 Zvolen IČ DPH: SK 2023410301 IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky uverejnené na www.js-sport.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

Spokojnosť zákazníka prostredníctvom portálu Heuréka:

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. O zaslaní tohto dotazníku budete môcť slobodne rozhodnúť pri ukončení objednávky na našej stránke prostredníctvom zaškrtávacieho políčka. Ak V zmysle  § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Za čas strávený čítaním Obchodných podmienok Vám ďakujeme. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

M2Q5YzE0